| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br />
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร
รับทำเว็บไซต์นครศรีธรรมราช
 
 
 
ศูนย์เช่ารถยนต์ขับเอง นครศรีธรรมราช:: เวทีรับฟังความคิดเห็น ชาวนครฯ คิดอย่างไรกับการเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของการขุดคลองไทยแนว 9 A

 (11 มีนาคม 2560) ที่โรงแรมราวดี ถนนอ้อมค่าย ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอกพงษ์เทพ เทพประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในการประชุมเสวนาเพื่อให้ความรู้ ความใจ และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น "ชาวนครศรีธรรมราชคิดอย่างไรกับการเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของการขุดคลองไทยแนว 9 A"

โดยมีนายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าที่ ร.ต.ประพันธ์ เพ็งเจริญ หัวหน้าแกนนำคลองไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตนักการเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานอิสระ สื่อมวลชน และประชาชนจากตำบลพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าเส้นทางคลองไทยแนว 9 A จะพาดผ่าน ทั้ง 19 ตำบล ตลอดถึงผู้สังเกตการณ์จากจังหวัดพัทลุง ตรัง กระบี่ และสงขลา กว่า 400 คน เข้าร่วมประชุมเสวนา

โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น "ชาวนครศรีธรรมราชคิดอย่างไรกับการเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของการขุดคลองไทยแนว 9 A" จากผู้เข้าร่วมเสวนาด้วย

สำหรับแนวทางการพัฒนาคลองไทย คือ โครงการขุดคลองเชื่อมต่อทะเลอันดามันและอ่าวไทย การศึกษาขั้นต้นความเป็นไปได้โครงการขุดคลองไทยควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 400 เมตร ความยาวรวมทั้งสิ้น 135 กิโลเมตร

โดยเริ่ม จาก อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช และออกสู่อ่าวไทยที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จะมีการพัฒนา 2 ฝั่งคลองให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและท่าเรือ เพื่อให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยว

คลองไทยช่วยลดพื้นที่ยากจน เนื่องจากเมื่อคลองไทยเกิดขึ้นพื้นที่ 2 ฝั่งคลองจะถูกพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสินค้า ศูนย์กลางการเงินธนาคาร เพื่อเพิ่มการจ้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้คลองไทยจะลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของไทย สามารถร่นระยะเวลาในการขนส่งได้ประมาณ 2 วันโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา

 อีกทั้งช่วยลดต้นทุนการขนส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางสู่ไทย นอกจากนี้กองทัพเรือยังสามารถเคลื่อนพลจากอ่าวไทยสู่อันดามันได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ปฏิบัติการต่าง ๆ ของกองทัพเรือสามารถทำได้ทันท่วงทีอีกทั้งไม่ต้องเคลื่อนที่ผ่านน่านน้ำประเทศเพื่อบ้าน ไทยจะเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้า เรือประมงไทยสามารถจับปลาได้ 2 ฝั่งทะเลด้วย 


ขณะที่จากการศึกษาข้อสงสัยหลายๆ ฝ่ายอย่างรอบด้านโดยเฉพาะประชาชนเกี่ยวกับคลองไทย ของสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย – จีน จากการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นมีข้อสงสัยและข้อห่วงใยในโครงการคลองไทยอยู่หลายประการ

ซึ่งจากกรายงานการศึกษาของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีนได้เขียนอธิบายถึงมาตรการที่จะนำมาใช้ในการลดผลกระทบในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม ด้วยวิทยาการสมัยใหม่การป้องกันน้ำเค็มนั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ อาทิ การจัดทำประตูน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มไหลลงสู่แหล่งน้ำจืด

การวางระบบชลประทานเพื่อรักษาระดับน้ำจืดให้พอเหมาะ หรือแม้กระทั่งการปรับปรุงพันธุ์พืชให้สามารถอยู่ร่วมกับน้ำเค็มได้

สำหรับการชดเชยให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบนั้น จะต้องได้รับการชดเชยที่เป็นธรรม ซึ่งแบ่งเกณฑ์ในการชดเชยตามผลกระทบ คือ

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่อยู่ในแนวการขุด ประชาชนกลุ่มนี้ได้รับค่าเวณคืนที่ดินพร้อมทั้งจะได้รับสิทธิในการย้ายเข้าไปอยู่ยังพื้นที่อยู่อาศัยที่ได้จัดเตรียมไว้ อีกทั้งจะได้สิทธิในการประกอบอาชีพโดยราคาที่ดินที่ใช้ในการเวณคืนนั้นต้องเป็นที่พึงพอใจของเจ้าของที่ดิน

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการสัญจรของเรือ กลุ่มนี้จะไม่ถูกเวณคืน แต่อาจจะได้รับผลกระทบจากเสียง มลภาวะที่เรือสัญจรไปมา จึงสมควรได้รับการชดเชย และรวมไปถึงได้สิทธิในการประกอบอาชีพในเมืองใหม่ที่เกิดขึ้น

ขณะที่การย้ายถิ่นฐาน ตามการศึกษาน่าจะมีประชาชนอย่างน้อย 45,000 ครัวเรือนจะได้รับผลกระทบโดยตรง ต้องย้ายถิ่นฐานและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ใหม่นั้น จะถูกทำขึ้นในรูปแบบของชุมชนอนุรักษ์

ซึ่งจะให้ชาวบ้านที่เคยอยู่อาศัยได้เข้าไปอยู่และทำงานในเขตอนุรักษ์วัฒนธรรมการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการลดผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล การกัดเซาตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย รวมถึงการรักษาแหล่งน้ำจืดในภาคใต้ด้วย


สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของจังหวัดที่คาดว่าคลองไทยแนว 9 A จะพาดผ่านในพื้นที่เป้าหมาย 5 อำเภอ 21 ตำบล 152 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อำเภอบางขัน 2 ตำบล อำเภอทุ่งสง 2 ตำบล อำเภอชะอวด 11 ตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ 4 ตำบล และอำเภอหัวไทร 2 ตำบล


///////////////
พรรณี กลสามัญ/ภาพ-ข่าว
ส.ปชส.นครศรีธรรมราช
เขียนโดย : คนนครดอทคอม 12-03-2560 เวลา 17:19:38 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
สวยงาม! มัสยิดกลางนครฯ ล่าสุด เตรียมรับมุสลิมทั่วโลก
ปลดสายฟ้าแลบ เจ้าอาวาสวัดเชิงแตระ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จับมือภาคเอกชนจัดงาน “ละมุนกรุงชิง” ฟื้นฟู เยียวยาและสร้างรายได้เพิ่มในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมขังและน้ำไหลหลาก
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กลุ่มพลังมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวแม่ลูก ให้ญาติมาติดต่อ ขอจ่าย 5 พันขอจบคดี
แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเมืองคอนที่ถูกกล่าวหาผ่านโซเชียลว่า ตักน้ำร้อนราดแม่ค้าชาไข่มุกจนเป็นแผลพุพองทั้งตัว ยืนยันไม่ได้ราดน้ำร้อนแต่โยนใส่ทั้งหม้อ เป็นการป้องกันตัว
โชว์ควงคฑา-ดรัมเมเยอร์ รร.ชะอวดวิทยาคาร
เจ้าอาวาสวัดศาลามีชัย ยืนยันไม่มีการเก็บค่าเช่าร้านค้าหลังวัด
“วิทยา” เขย่าขวัญตำรวจอีก จ่อเปิดภูธรภาคอื่นที่ซื้อตำแหน่ง
แม่ทัพภาคที่4 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงพลทหารเจษฎา รุ่งวงศ์ ที่เสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ส่วนอีก3 ศพ จะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 26 มิถุนายน 2560
เชิญชวนประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมเมือง(ทุ่งท่าลาด)
รมว.วัฒนธรรม มั่นใจว่าจังหวัดนครฯ ดำเนินการจัดทำเอกสารทางวิชาการ นำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกเสร็จสมบูรณ์พร้อมนำเสนอต่อยูเนสโกได้ปลายเดือนมกราคม 2561
YUILONG MID YEAR SALE 2017 มหกรรมลดครั้งยิ่งใหญ่กลางปี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านสื่อสารองค์กรและกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทุ่งสงปิยะมอเตอร์ส จำกัด เชิญทุกท่าน !! สนใจซื้อรถยนต์ SUZUKI รับโปรโมชั่นพิเศษ
เปิดแล้ว ! TREE STATION บนถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำหน่าย ต้นไม้ทุกประเภทสำหรับประดับทุกสถานที่ ให้ลูกค้าได้เลือก
Top One ร่วมกับ Dtac จัดโปรโมชั่น Dtac Reward "เรียนฟรี 1 เดือน เมื่อลงทะเบียนเรียน 1 ปี" วันนี้ - 31 ธ.ค. 60
เปิดแล้ว!! ศูนย์รวมสินค้า 0TOP นครศรีธรรมราช 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com
โทร.086-5965536,093-5803630

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น