| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br />
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร
รับทำเว็บไซต์นครศรีธรรมราช
 
 
 
ศูนย์เช่ารถยนต์ขับเอง นครศรีธรรมราช:: เวทีรับฟังความคิดเห็น ชาวนครฯ คิดอย่างไรกับการเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของการขุดคลองไทยแนว 9 A

 (11 มีนาคม 2560) ที่โรงแรมราวดี ถนนอ้อมค่าย ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอกพงษ์เทพ เทพประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในการประชุมเสวนาเพื่อให้ความรู้ ความใจ และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น "ชาวนครศรีธรรมราชคิดอย่างไรกับการเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของการขุดคลองไทยแนว 9 A"

โดยมีนายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าที่ ร.ต.ประพันธ์ เพ็งเจริญ หัวหน้าแกนนำคลองไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตนักการเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานอิสระ สื่อมวลชน และประชาชนจากตำบลพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าเส้นทางคลองไทยแนว 9 A จะพาดผ่าน ทั้ง 19 ตำบล ตลอดถึงผู้สังเกตการณ์จากจังหวัดพัทลุง ตรัง กระบี่ และสงขลา กว่า 400 คน เข้าร่วมประชุมเสวนา

โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น "ชาวนครศรีธรรมราชคิดอย่างไรกับการเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของการขุดคลองไทยแนว 9 A" จากผู้เข้าร่วมเสวนาด้วย

สำหรับแนวทางการพัฒนาคลองไทย คือ โครงการขุดคลองเชื่อมต่อทะเลอันดามันและอ่าวไทย การศึกษาขั้นต้นความเป็นไปได้โครงการขุดคลองไทยควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 400 เมตร ความยาวรวมทั้งสิ้น 135 กิโลเมตร

โดยเริ่ม จาก อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช และออกสู่อ่าวไทยที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จะมีการพัฒนา 2 ฝั่งคลองให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและท่าเรือ เพื่อให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสินค้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยว

คลองไทยช่วยลดพื้นที่ยากจน เนื่องจากเมื่อคลองไทยเกิดขึ้นพื้นที่ 2 ฝั่งคลองจะถูกพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสินค้า ศูนย์กลางการเงินธนาคาร เพื่อเพิ่มการจ้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้คลองไทยจะลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของไทย สามารถร่นระยะเวลาในการขนส่งได้ประมาณ 2 วันโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา

 อีกทั้งช่วยลดต้นทุนการขนส่งน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางสู่ไทย นอกจากนี้กองทัพเรือยังสามารถเคลื่อนพลจากอ่าวไทยสู่อันดามันได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ปฏิบัติการต่าง ๆ ของกองทัพเรือสามารถทำได้ทันท่วงทีอีกทั้งไม่ต้องเคลื่อนที่ผ่านน่านน้ำประเทศเพื่อบ้าน ไทยจะเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้า เรือประมงไทยสามารถจับปลาได้ 2 ฝั่งทะเลด้วย 


ขณะที่จากการศึกษาข้อสงสัยหลายๆ ฝ่ายอย่างรอบด้านโดยเฉพาะประชาชนเกี่ยวกับคลองไทย ของสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย – จีน จากการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นมีข้อสงสัยและข้อห่วงใยในโครงการคลองไทยอยู่หลายประการ

ซึ่งจากกรายงานการศึกษาของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีนได้เขียนอธิบายถึงมาตรการที่จะนำมาใช้ในการลดผลกระทบในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม ด้วยวิทยาการสมัยใหม่การป้องกันน้ำเค็มนั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ อาทิ การจัดทำประตูน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มไหลลงสู่แหล่งน้ำจืด

การวางระบบชลประทานเพื่อรักษาระดับน้ำจืดให้พอเหมาะ หรือแม้กระทั่งการปรับปรุงพันธุ์พืชให้สามารถอยู่ร่วมกับน้ำเค็มได้

สำหรับการชดเชยให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบนั้น จะต้องได้รับการชดเชยที่เป็นธรรม ซึ่งแบ่งเกณฑ์ในการชดเชยตามผลกระทบ คือ

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่อยู่ในแนวการขุด ประชาชนกลุ่มนี้ได้รับค่าเวณคืนที่ดินพร้อมทั้งจะได้รับสิทธิในการย้ายเข้าไปอยู่ยังพื้นที่อยู่อาศัยที่ได้จัดเตรียมไว้ อีกทั้งจะได้สิทธิในการประกอบอาชีพโดยราคาที่ดินที่ใช้ในการเวณคืนนั้นต้องเป็นที่พึงพอใจของเจ้าของที่ดิน

กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการสัญจรของเรือ กลุ่มนี้จะไม่ถูกเวณคืน แต่อาจจะได้รับผลกระทบจากเสียง มลภาวะที่เรือสัญจรไปมา จึงสมควรได้รับการชดเชย และรวมไปถึงได้สิทธิในการประกอบอาชีพในเมืองใหม่ที่เกิดขึ้น

ขณะที่การย้ายถิ่นฐาน ตามการศึกษาน่าจะมีประชาชนอย่างน้อย 45,000 ครัวเรือนจะได้รับผลกระทบโดยตรง ต้องย้ายถิ่นฐานและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ใหม่นั้น จะถูกทำขึ้นในรูปแบบของชุมชนอนุรักษ์

ซึ่งจะให้ชาวบ้านที่เคยอยู่อาศัยได้เข้าไปอยู่และทำงานในเขตอนุรักษ์วัฒนธรรมการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการลดผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล การกัดเซาตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย รวมถึงการรักษาแหล่งน้ำจืดในภาคใต้ด้วย


สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของจังหวัดที่คาดว่าคลองไทยแนว 9 A จะพาดผ่านในพื้นที่เป้าหมาย 5 อำเภอ 21 ตำบล 152 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อำเภอบางขัน 2 ตำบล อำเภอทุ่งสง 2 ตำบล อำเภอชะอวด 11 ตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ 4 ตำบล และอำเภอหัวไทร 2 ตำบล


///////////////
พรรณี กลสามัญ/ภาพ-ข่าว
ส.ปชส.นครศรีธรรมราช
เขียนโดย : คนนครดอทคอม 12-03-2560 เวลา 17:19:38 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
หารือติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การก่อสร้าง 4 ปี เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอสรุปผลการทดลองเดินจราจรแบบวันเวย์หน้าวัดพระมหาธาตุฯ ก่อนตัดสินใจ
ชวนกินสุดยอดมังคุดจากคีรีวงในงาน “นครศรีฯมังคุด ฟรุ้ตติวัล”
ชวนกินสุดยอดมังคุดจากคีรีวงในงาน “นครศรีฯมังคุด ฟรุ้ตติวัล”
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช 14-23 กันยายน นี้
รถเก๋งวูบข้ามเลน ประสานงารถตู้โรงเรียนเชียรใหญ่ ตาย 2 สาหัส 13
ประชุมแก้ไขปัญหา กรณีราษฎรในพื้นที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ร้องเรียนว่าเอกสารสิทธิที่ดิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทับที่ดินของราษฎร ทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จัดโครงการซ่อมบำรุงรักษาโต๊ะและเก้าอี้พระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
เปิดโรงงานผลิตไบโอดีเซล ตามโครงการ 9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้ว่าเมืองนครฯนำภาคเอกชนเยือนเมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2560
คุณอุมาพร พัฒสิน ผู้บริหารบริษัท มาสด้า วี กรุ๊ปคาร์ออโต้เซลล์ จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้โอวาทกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ชาวบ้านเมืองคอน รวบรวมเอกสาร ระบุ ความเดือดร้อนจากโรงงานปาล์มน้ำมันส่งถึงนายกฯ
อบรมจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย สร้างแกนนำรองรับการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่
ขุดพบทรัพย์สมบัติ-โครงกระดูก และวัตถุโบราณกลางวัด เจ้าอาวาสเมืองคอน นิมิตฝันก่อนทำพิธีขุดพบจำนวนมาก
ผู้ประกอบการน้ำมันรำข้าว จัดงานโรด์โชว์ ร่วมพิสูจน์คุณค่าน้ำมันรำข้าว “รู้จริง...สุขภาพดีจริงกับคิง”
ชไมพร แก้วเกื้อ อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย ประเภทกระโดดสูง ได้เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลทุ่งสง หลังนอนป่วยมาหลายปี
น้ำใจงาม!! "นายตำรวจศิษย์เก่าเบญจมฯ เมืองคอน" ที่ถูกลอตเตอรี่ 180 ล้าน!!...เตรียมนำเงินช่วยเหลือหน่วยงานตำรวจ และหน่วยงานอื่นๆ กว่า10 ล้านบาท!! ตามที่ตั้งใจไว้
ปิกอัพชนยายขายลอตเตอรี่ ปั่นจักรยานดับ 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com
โทร.086-5965536,093-5803630

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น