| หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ/โฆษณา |
<br /> <b>Warning</b>: include(title_head.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br /> <br /> <b>Warning</b>: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'title_head.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in <b>/home/konnakhon/domains/konnakhon.com/public_html/right.php</b> on line <b>4</b><br />
 
 
 
 


Untitled Document
เรื่องราวของเรา
ประวัติจังหวัดนครฯ
เพลงมาร์ช
ติดต่อเรา

ดูอะไรดี
ค้นข่าวนคร
คนนครบอกต่อ
สังคมธุรกิจนคร
ลานนคร
นครหรอย
เรื่องเล่าชาวนคร
คนนครยกมือขึ้น
การบ้านการเมือง
รอบรั้วการศึกษา
แวดวงกีฬา
คุ้ยภาษาหาสาร
คารมคมคาย
ความสวยความงาม
สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข
ภาพนี้ที่นคร
รับทำเว็บไซต์นครศรีธรรมราช
 
 
 
ศูนย์เช่ารถยนต์ขับเอง นครศรีธรรมราช:: จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกมาตรการควบคุมสถานบริการและร้านจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่

นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2556 -1 มกราคม 2557 สถานบริการจำนวนมากได้จัดงานเฉลิมฉลองและจัดกิจกรรมพิเศษให้แก่ผู้มาใช้บริการในช่วงดังกล่าว ซึ่งอาจจะมีการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื...่องดื่มแอลกอฮอล์ และนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคมของกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งได้บัญญัติการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สำคัญหลายแห่ง ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2557 ดังนั้นเพื่อกวดขันสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมสถานบริการ และร้านจำหน่ายสุรา ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ดังนี้ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ ดังนี้ วัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการคบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป เป็นต้น ซึ่งมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องขายอัตโนมัติ เร่ขาย หรือลดราคา ซึ่งมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ ดังนี้ วัด หรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการคบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป) อีกทั้งห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่ หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถ หรือบนรถ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ด้วย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอเตือนไปยังสถานบริการและร้านจำหน่ายสุรา รวมทั้งผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดด้วย
เขียนโดย : คนนครดอทคอม 25-12-2556 เวลา 18:09:10 น.
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :
Related Link
อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่เมืองคอน ติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยน้ำท่วม
สรุปสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กระจายวงกว้างครอบคลุมทั้งจังหวัดนครฯ//พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนเตรียมรับมือน้ำระลอกใหม่ในอีก2 วัน
เกษตรจังหวัดเมืองคอน เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย สำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืช ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2559/60 จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 3,000 บาท ตามมติ ครม.
แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยได้พระราชทานถุงพระราชทานเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน 3,000 ถุง
มท.1 ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่นครศรีธรรมราช

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งรถผลิตน้ำดื่มช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
น้ำป่าทะลัก’นบพิตำ-กรุงชิง’สะพานขาด
ผอ.อุตุนิยมวิทยานครฯ ระบุปริมาณฝนจะลดลงในวันพรุ่งนี้ แต่ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อีกครั้งในวันที่ 10 ธันวาคม
เตือนมวลน้ำจ่อเข้าตัวเมืองคอน กลางดึกคืนนี้ เตือนประชาชนรับมือ
ธนาคารออมสินภาค 17 และ ธนาคารออมสิน เขต 1 นครศรีธรรมราช มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
รฟท.งดเดินรถขบวนรถด่วนพิเศษ สายใต้ถึงแค่ทุ่งสง
ปากพนัง สวดพระอภิธรรมศพกลางน้ำ สวนส้มโอก็เสียหายหนัก
จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอ พร้อมเชิญชวนบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช สรุปความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2559 ยังมีถนน 5 เส้นทางใช้การไม่ได้
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ออกบริการหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ตามศูนย์อพยพในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เมืองคอนอ่วม 18 อำเภอ จมน้ำดับแล้ว 5 ราย ไฟฟ้าช๊อตอีก 1 ราย
พระเมืองคอน ใจเกินร้อย เสี่ยงลุยน้ำเชี่ยวแจกถุงยังชีพ
ฝนยังกระหน่ำเมืองคอนต่อเนื่อง สังเวยแล้ว 4 ศพ
ระทึก ช่วย 3 ชีวิต ติดชั้น 2 หลังน้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วม 
Untitled Document
 

คนนครดอทคอม
ลงข่าวประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้า
E-mail : konnakhon-thailand@hotmail.com
โทร.086-5965536,093-5803630

 

เฉพาะเว็บมาสเตอร์เท่านั้น